Integritetspolicy

Vi är måna om din integritet. I den här integritetspolicyn tar vi upp varför, i vilken utsträckning och hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som användare har. Personuppgiftsansvarig är Ugglo Utbildning AB, 559123-5477 ("Ugglo"). Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom brev på adressen c/o Norrsken House, Birger jarlsgatan 57C, 113 56 Stockolm eller e-post till gdpr@ugglo.se

Ugglo utvecklar digitala abonnemangstjänster för förskolor, skolor och privatanvändare. Denna integritetspolicy samt våra allmänna villkor för förskolor och skolor respektive privatanvändare reglerar din användning av tjänsterna samt din användning av vår hemsida, ugglo.se ("Hemsidan").

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Förskolor och skolor

När du skapar ett lärarkonto på Hemsidan behöver du ange din e-postadress. Den fungerar som ditt användarnamn. Vi lagrar också ditt för-  och efternamn och namnet på den förskola eller skola du arbetar på. Det gör vi för att kunna ge dig en mer personlig upplevelse och för att säkerställa att din licens är kopplad till rätt organisation.

 

När du är inloggade som lärare i någon av våra tjänster har du möjlighet att skapa ett "virtuellt klassrum" med individuella elevprofiler. En elevprofil är en personlig inloggning som eleverna kommer åt genom att ange din unika klassrumskod. Klassrumskoden ska förvaras aktsamt och inte läggas ut t.ex. på en hemsida där den kan kommas åt av obehöriga. När du skapar elevprofiler, ange endast elevens förnamn eller skapa anonymiserade profiler som "elev 1", "elev 2", "elev 3" osv. Du har möjlighet att skydda åtkomst till elevprofilerna genom att kräva att inloggning ska ske med pinkod. Du har också möjlighet att dela ditt virtuella klassrum med kollegor. Det innebär att listan över elever som du har skapat blir tillgängliga även för den inbjudna läraren. Delning av en användarens virtuella klassrum ska därför endast göras till andra lärare som har ett befogat intresse av att ta del av det virtuella klassrummet, normalt sett därför att båda lärarna arbetar med samma elever i undervisningen.

I förekommande fall kan vi komma att integrera vårt system för inloggning med din huvudmans system för användarhantering, t.ex. Google, Microsoft, Skolfederationen eller Skolon ("Single Sign-On"), förutsatt att din huvudman har godkänt det på förhand. I samband med Single Sign-On-integrationer kan vi även göra det möjligt för användarna att söka upp en klass och elev på den skola de tillhör. Ingen användare kan söka upp elever utanför sin egen organisation. 

 

Iförekommande fall lagrar vi även namn och kontaktuppgifter till en administrativ kontakt hos beställaren, t.ex. ett namn, e-post och fakturaadress. Detta gör vi för att kunna administrera avtalsfrågor som betalningar, löptider och uppsägningar.

Privatanvändare

När du skapar ett konto för privatpersoner via Hemsidan behöver du ange din e-postadress, den fungerar som ditt användarnamn. I samband med att du registrerar en betalningsmetod lämnar du genom vårt användargränssnitt betalkortsuppgifter eller kreditkortsuppgifter till vår betalningsleverantör Mondido. För dessa personuppgifter har Mondido ett personuppgiftsansvar gentemot dig som användare.

Alla användare

Vi kan komma att skicka nyheter, marknadsföring samt erbjudanden från oss själva och bolag som vi samarbetar med till din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sådan marknadsföring och fortfarande använda våra tjänster. 

 

Vi sparar anonymiserad data om vilka böcker och artiklar våra användare läser. Detta för att kunna fullgöra vår skyldighet att betala ut ersättning till upphovsmännen/upphovskvinnorna till böcker och/eller artiklar i tjänsterna. När vi redovisar sådan statistik är det inte möjligt att identifiera vad någon enskild användare har läst.

Vi använder statistiktjänster från tredje parter som Google Analytics för att kunna analysera användarbeteenden och kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Datan som analyseras är anonymiserad och sker för att kunna utveckla en bättre upplevelse för alla våra användare. 

Varför lagrar vi personuppgifter?

Syftet med att lagra och behandla personuppgifter är att:

  • fullgöra vårt avtal med dig,

  • leverera tjänsterna,

  • i förekommande fall skicka ut information om tjänsternas innehåll, pris, nyhetsbrev samt erbjudanden, och

  • i övrigt fullgöra Ugglos skyldigheter enligt lag.

 

Vi behandlar bara personuppgifter i den utsträckning vi bedömer att vårt intresse av behandlingen väger tyngre än den risk för din integritet som behandlingen skulle kunna innebära. 

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Våra IT- och systemleverantör vilka tillhandahåller drift för våra system och molntjänster kan komma att ha åtkomst till dina personuppgifter. All data lagras i Sverige eller i EU.

Överföring av personuppgifter till tredje land

 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar dina personuppgifter inom Sverige eller EU/EES. Vi överför inte några personuppgifter till tredje land.

Hur länge lagrar vi uppgifter?

 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om ett kundförhållande upphör kommer vi en tid därefter gallra/avidentifiera uppgifterna.

 

Vilka rättigheter har du som användare?

 

Du har enligt lag rätt att, bland annat, begära ut information om vilka personuppgifter som Ugglo behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga personuppgifter eller att vi raderar dina personuppgifter. Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 

En begäran enligt ovan kan skickas via mejl till gdpr@ugglo.se eller genom brev till företagets adress på c/o Norrsken House, Birger jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm. För att skydda dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig innan vi lämnar ut uppgifterna.

Om du anser eller misstänker att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande lagar och regler välkomnar vi att du tar kontakt med oss. Du kan också framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet i personuppgiftsfrågor. 

Ugglo har rätt att justera och uppdatera den här integritetspolicyn. En uppdaterad version görs i så fall tillgänglig på Hemsidan. Om ändringarna är väsentliga kommer du dessutom att meddelas via e-post och/eller via våra tjänster.

(senast uppdaterad den 17 februari 2021)

footer-bg2.png