Allmänna villkor

för användare i förskola och skola, v. 2021.1

Villkorens tillämplighet 

Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) gäller för användning av Ugglos digitala läs- och språkutvecklande tjänst Ugglo (eller sådant annat varumärke som den kan ha från tid till annan) (”Tjänsten”) som Ugglo Utbildning AB (”Ugglo) ska tillhandahålla till kunden.

 

Tjänsten

Användare kan få tillgång till Ugglo genom att: 

a) registrera ett kostnadsfritt demokonto på https://klassrum.ugglo.se,

b) Ugglo tillhandahåller ett demokonto direkt t.ex. i samband med en kommunövergripande utvärdering, eller

c) teckna en licens för Ugglo.

Användaren har full tillgång till Ugglo under en testperiod eller betald licensperiod. När testperiod är slut upphör kontot att fungera automatiskt. 

Ugglo kan komma att förändra vilka titlar som ingår i utbudet från tid till annan.

Användning utanför verksamheten

Tjänsten är avsett för användning av pedagoger och lärare i förskola och skola, inklusive av personal som jobbar i närliggande funktoner, t.ex. verksamhetsutvecklare och i andra övergripande funktioner på kommuner och i friskolor. Uppgifterna till demokontot får inte lämnas ut till privatanvändare utan Ugglos samtycke. 

 

Nyttjanderätt

Böcker, illustrationer, logotyper, bilder m.m. i Tjänsten och på webbsidan ugglo.se tillhör Ugglo, våra leverantörer, samarbetspartners, författare och/eller illustratörer och får inte användas eller laddas ned utan Ugglos tillstånd. Mjukvara och källkod som ingår i Tjänsten ägs av Ugglo och varken upplåts eller säljs till kunden som enbart har en icke-exklusiv rätt att använda Tjänsten under licensperioden. Inga böcker eller illustrationer får kopieras eller reproduceras av kunden, annat än vad som följer av tvingande lag. Tjänsten får endast användas i kundens verksamhet.

 

Begränsning av ansvar

Ugglo ansvarar inte för någon indirekt skada som kunden drabbas av eller för någon händelse som ligger utanför Ugglos kontroll och som Ugglo inte skäligen kunde ha förutsett eller undvikit.

 

Eventuellt krav från kunden måste framställas senast fyra månader från den dag som kunden fått, eller borde fått, kännedom om det förhållandet som kunden anser vara skadeståndsgrundande. Storleken på kravet ska inte överstiga vad kunden har betalat till Ugglo för Tjänsten.

 

Pris och betalning

Demokontot är kostnadsfritt och slutar att fungera automatiskt. För det fall att Kunden köper en licens gäller följande. Alla priser är exklusive moms och det överenskomna priset ska faktureras i förskott med 30 dagars förfallotid. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. För licens som är beräknad på antalet barn ska revidering av barnantalet ske årligen om Ugglo eller Kunden begär det. Skolverkets officiella statistik ska gälla där sådan finns. 

 

Ugglo har rätt att justera priserna årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Konsumentprisindex (KPI).

Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller tills vidare, om inte viss fast tidsperiod är angiven i separat avtal. Uppsägning ska ske via e-post till representant för Ugglo senast 30 dagar innan en ny faktureringsperiod inleds. Faktureringsperioden är årsvis.

 

Part kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om andra parten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Betydande dröjsmål med betalning ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Vid förlängning av Avtalet ska Ugglos vid den tidpunkten allmänna villkor gälla. Vid Avtalets upphörande upphör Kundens tillgång till Tjänsten.

 

Övrigt

Ugglo äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annat bolag i samma koncern.

 

Dessa villkor ska styras av svensk rätt.

footer-bg2.png